Spoločnosť CEHY s.r.o. Mošovce podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP     s poskytovateľom MŠVVaŠ SR v zastúpení MH SR k projektu s názvom:               “ Inovácia produktu firmy CEHY – významné zlepšenie technických parametrov motora MF23 “ . Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci v rámci Operačného programu Výskum a inovácie .

Základné informácie o projekte :

Prijímateľ podpory : CEHY s.r.o. , A . Lackovej - Zory 524 / 21 , Mošovce

Miesto realizácie projektu : CEHY s.r.o. , Mošovce

Fond  :  Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program : Výskum a inovácie

Špecifický cieľ :  3.3.1 Zvýšenie konkurencie schopnosti MSP vo fáze rozvoja

Názov projektu : „ Inovácia produktu firmy CEHY – významné zlepšenie technických parametrov motora MF23 .“

Začiatok realizácie projektu : 5/2018

Koniec realizácie projektu : 2/2019

Hlavný ciel  projektu : Realizácia inovácie inovácie produktu cez podstatnú inováciu  špeciálneho axiálneho piestového prevodníka MF23 , ktorý dnes tvorí jeden zo základných motorov série 20 .  

Max. výška NFP : 194 250,-- EUR bez DPH

Hypertextový odkaz  na webové sídlo OP : www.opvai.sk

 

Skúšobné - verifikačné zariadenie 

Inovovaný motor MFD23 - rez

 

Inovovaný motor MFD23 - obrázok